Cockpit

Onze Cockpit is bestemd voor alle leidinggevenden van primair en voortgezet onderwijs, zoals bestuurders, directeuren en controllers. Een van de belangrijkste doelstellingen van het onderwijs is het verbeteren van kwaliteit van het onderwijs, ondanks krimp en bezuinigingen. Hiervoor moeten de juiste keuzes worden gemaakt. Voorwaardelijk voor het nemen van de juiste besluiten is het van belang een goed inzicht te hebben in alle aspecten van de bedrijfsvoering. Onze Cockpit is gebouwd met dit doel voor ogen.

Naast het gegeven dat Capisci een belangrijke rol kan vervullen in de informatievoorziening, schetst Cockpit een goed beeld van hoe de organisatie ervoor staat. Door middel van analyses, trends en visualisaties krijgt u antwoord op o.a. vragen met betrekking tot financiën, personeel, onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. De widgets in deze pijlers tonen hoe de verschillende organisatieonderdelen ervoor staan.

Hieronder een voorbeeld van de widgets die over het onderwijs gaan.

Financiën
Zo geeft bijvoorbeeld de widget financiën aan hoe de organisatie er financieel voorstaat. U krijgt antwoord op vragen als: hoe is het gesteld met de uitputting van de personele lasten, waar gaan de onderhoudskosten aan op en loop ik in de pas loopt met de begroting? In deze widget kunt u daarom ook een vergelijking maken tussen de begroting en de werkelijkheid. In het huidig jaar wordt gekeken naar periodes die afgesloten zijn. Op elk van de onderdelen kan worden ingezoomd om meer diepgang te geven. Gegevens kunnen o.a. worden gehaald uit Exact, AFAS, Accountview, Capisci en Schoolloket.

Personeel
In de widget personeel ziet u onder andere of uw functiemix in lijn is met landelijke normen, hoe het is gesteld met het ziekteverzuim, leeftijdsopbouw en of u daarom opzoek moet gaan naar vervangend personeel voor medewerkers die met pensioen gaan. Gegevens kunnen o.a. worden gehaald uit AFAS, RAET, HR2DAY en Capisci.

Onderwijs
Met de widget onderwijs heeft u als schoolorganisatie inzicht in uw opbrengsten, maar krijgt u ook antwoord op de vraag of de rekenprestaties van school A voldoen aan gestelde criteria. Ook ziet u wat de absentie van de leerlingen was bij bijvoorbeeld het vak wiskunde. Wat cockpit zo uniek maakt is het toegevoegde Early Warning System. Met dit systeem kunt u als school de inspectie voor zijn! Zo heeft u in september de schoolopbrengsten al in beeld en kunt u ver van tevoren anticiperen op de resultaten van de inspectie. Gegevens kunnen o.a. worden gehaald uit Magister, Som, CITO, duo.nl, Foleta, Zermela, Parnassym, Esis.

Onderzoek
Tevens kunnen er onderzoeksrapporten worden opgenomen in deze applicatie. Zo heeft u altijd inzicht in de oudertevredenheid van al uw scholen en kunt u zelfs inzoomen op niveau, bijv. havo. Naast oudertevredenheid is het ook van belang om te weten of uw medewerkers met plezier naar het werk gaan. Met medewerker tevredenheidsonderzoeken kunt u inspelen op de wensen van uw personeel. Gegevens kunnen gehaald worden uit o.a. duo-onderzoek.nl, kwaliteitscholen.nl.

Bedrijfsvoering
Het onderwijs moet voldoen aan veel wettelijke verplichtingen. Met deze applicatie kunt u per school zien of zij dit schooljaar voldaan hebben aan de verplichtingen en wat de overhead bedraagt per school. Tevens heeft u inzicht in trends en in het marktaandeel van uw scholen.

Communicatie
Met Cockpit krijgt u nu snel zicht in hoe uw organisatieonderdelen ervoor staan. Dit kan een reden zijn voor een gesprek met verschillende lagen van de organisatie. Streefcijfers, landelijke gemiddelden en brandbreedtes zijn instrumenten om dit gesprek richting te geven.
Met de zelf in te stellen bandbreedtes wordt het duidelijk hoe de organisatieonderdelen ervoor staan. Op elk van de onderdelen kan worden geklikt en vervolgens wordt in de pop-ups meer diepgang gegeven aan het oordeel. De volgende grafiek is bijvoorbeeld een uitsplitsing van het ziekteverzuim van leerlingen.

Het Early Warning system
Voor de criteria van de onderwijsinspectie hebben wij een onderdeel wat wij het Early Warning Systeem noemen. Hierin laten we zien op basis van de gegevens uit de leerling administratie wat het oordeel zal zijn waar de inspectie mee komt:

Lees hier meer over het Early Warning System.