Onze oplossingen

Datapas levert oplossingen voor het onderwijs op het gebied van planning en control en de monitoring van het onderwijsrendement. Onderstaand vindt u meer informatie over de oplossingen en wat de bijbehorende functionaliteiten zijn. 

Begroten kan ook anders! Met Capisci heeft u grip op uw totale Planning & Control proces waardoor u adequaat kunt reageren op de veranderende omstandigheden. Scenario’s en rapportages binnen één geïntegreerde omgeving. Eenvoudig én overzichtelijk.

Online actief business intelligence systeem waarmee u de beschikking heeft over uitgebreide dashboards, diverse analyses, benchmarking over uw scholen en signaleringen d.m.v. onze stoplichtfunctie.

Schoolloket onderwijs betalingen

Het alles in één debiteurenbeheerpakket voor scholen, ouders en ouderbijdragen.

academia cursusbeheer

Cursusbeheer in één compleet overzicht. Cloudbased webapplicatie dus geen installatie noodzakelijk.

Een schoolorganisatie staat voor de uitdaging om een decentrale organisatie centraal aan te sturen. Met Capisci legt u de juiste verbinding tussen de gelaagdheid in uw organisatie. 

Er worden steeds meer eisen gesteld aan schoolbesturen om financiën op orde te hebben, immers het op orde hebben van de financiën is een voorwaarde voor goed onderwijs. Het maken van een goede (meerjaren)begroting wordt steeds belangrijker als stuurmiddel voor de uitputting en beslissingen voor de toekomst.

Met Capisci beschikt u over het juiste gereedschap voor het effectief en efficiënt aansturen van uw organisatie.

Kenmerken

 • Complete wet- en regelgeving DUO en CAO voor het PO-SBO-(V)SO-MBO-Kindopvang
 • Kalenderjaar en Schooljaar
 • 100% cloud
 • Exploitatie-, formatie-, investering- en balansprognoses
 • Uitgebreide allocatie-, project- en groot onderhoud module
 • Jaarrekening
 • De toegang tot de applicatie kan flexibel en gedifferentieerd worden ingesteld volgens de eigen organisatiestructuur
 • Meerdere exportmogelijkheden en direct toegankelijk voor veelgebruikte rapportagesystemen
 • Directe koppeling met uw financiële en personele systeem
 • Organisatie specifieke wensen, zoals KPI’s kunnen worden toegevoegd aan Capisci
De Cockpit is bestemd voor alle leidinggevenden van primair, voortgezet en middelbaar beroeps onderwijs, zoals bestuurders, (school)directeuren en controllers. Een van de belangrijkste doelstellingen van het onderwijs is het verbeteren van kwaliteit van het onderwijs, ondanks krimp en bezuinigingen. Hiervoor moeten de juiste keuzes worden gemaakt. Voorwaardelijk voor het nemen van de juiste besluiten is het van belang een goed inzicht te hebben in alle aspecten van de bedrijfsvoering. Streefcijfers, landelijke gemiddelden en bandbreedtes zijn belangrijke instrumenten voor de interne dialoog. Met Cockpit beschikt over het juiste gereedschap voor het effectief en efficiënt aansturen van uw organisatie.

Kenmerken

 • Actief online business intelligence systeem
 • Koppelt met de meest gebruikte bronsystemen op het gebied van Financiën, Personeel, Onderwijs, Onderzoeken of directe invoer in de Cockpit
 • Op deze manier worden de pijlers Financiën en Personeel uitgebreid met Verzuim, Onderwijs (o.a. leerlingen), Onderzoek en Bedrijfsvoering
 • Uitgebreide dashboards, diverse analyses, benchmarking over uw scholen en signaleringen d.m.v. onze stoplichtfunctie.
 • Direct te koppelen aan Capisci
 • Kwalitatieve analyse op te nemen als verklaring voor de cijfers

Het automatiseren van het proces van de schoolkosten levert schoolorganisaties veel op. Het proces wordt hierdoor beter onder controle en is voor de administratie beter beheersbaar. In de praktijk blijkt ook dat Schoolloket een hoger betalingsrespons genereert. De ouders hebben eenvoudig toegang en kunnen o.a. via iDEAL en automatische incasso betalen. Ook zien zij een overzicht van eerdere betalingen. 

Schoolloket maakt het mogelijk om het debiteurenproces centraal of decentraal in te richten. Hiermee kunnen de verantwoordelijkheden voor verschillende taken verdeeld worden tussen de scholen en de centrale organisatie.

Kenmerken

 • Webshop voor ouders met eenvoudige inlog.
 • Koppeling met leerling-administratiesysteem, daarmee één bron van gegevens
 • Ouders loggen zelf in, schooladministratie hoeft niets te doen om deze accounts te beheren
 • Verschillende betaalmethoden zoals iDEAL en automatisch incasso
 • Verschillende typen schoolkosten kunnen worden gedefinieerd, zoals ouderbijdrage, borg, gegroepeerde schoolkosten, keuzeartikelen, sparen en vrij in te voeren bedragen

Schoolorganisaties staan permanent voor de uitdaging de eigen medewerkers doelgericht te laten scholen. Veel schoolorganisaties hebben hiervoor een interne opleidingsorganisatie. Intern is er veel kennis aanwezig en daarnaast is het uit kostenoogpunt interessanter een externe trainer in te huren dan mensen naar een extern opleidingsinstituut te sturen. Academia geeft een duidelijke structuur, stroomlijnt het proces en geeft een professionele uitstraling aan de interne organisatie.

Kenmerken

 • Webbased applicatie, overal toegankelijk en dus geen lokale installatie noodzakelijk.
 • Cursisten hebben inzicht in hun eigen portfolio en halen zelf hun certificaten op.
 • Haalt cursisten uit verschillende bronnen zoals een Active Directory of de leerlingenadministratie.
 • Altijd direct overzicht van cursussen waar iets mee moet gebeuren door middel van werklijsten.
 • Mailcontact en mailhistorie direct in de applicatie.